УчилищетоpencilsБългарското училище „Д-р Стамен Григоров“ в Женева съществува без прекъсване от 1984 година насам. Посещава се както от деца, живеещи в Женева и околностите, така и от деца от близка Франция. През изминалата учебна година в училището се обучаваха 40 ученици. Изучаваните предмети са „Български език и литература“, „Човекът и обществото“, „История на България“ и „География на България“. Следват се задължителни учебни програми, съгласно изискванията на МОН. Класната стая се намира в жилищната сграда към Постоянното представителство на Република България при службата на ООН и другите международни организации в гр. Женева. Обучението се осъществява от  двама  преподаватели: Г-жа Лора Рашкова и Г-жа Антоанета Желева, преподавател в първи и втори клас. В края на всяка учебна година училището издава дипломи за завършена степен на обучение по гореспоменатите предмети, които се признават от Министерството на образованието и науката.

До учебната 2008/2009 година включително, училището действаше на самоиздръжка. Към днешна дата обаче, то е вписано в списъка за българските неделни училища в чужбина и получава годишна субсидия по ПМС № 334/08.12.2011, чиято стойност се определя според броя на записаните ученици. Въпреки това, за всеки учебен срок родителите заплащат училищна такса, което ни позволява да покрием нуждите, свързани с учебната  и извънкласна работа. Важно място в дейността на училището заемат и тържествата за Коледа, 24 май и края на учебната година, за които се подготвят специалнини артистично-музикални програми от учениците.