УчилищетоpencilsБългарското училище „Д-р Стамен Григоров“ в Женева съществува без прекъсване от 1984 година насам. Посещава се както от деца, живеещи в Женева и околностите, така и от деца от близка Франция. През изминалата учебна година в училището се обучаваха 48 ученици. Изучаваните предмети са „Български език и литература“, „История на България“ и „География на България“. Следват се задължителни учебни програми, съгласно изискванията на МОН. Класните стаи се намират в жилищната сграда към Постоянното представителство на Република България при службата на ООН и другите международни организации в гр. Женева. Обучението се осъществява от няколко  преподаватели: г-н Светлин Стоянов, г-жа Антоанета Желева, г-жа Маргарита Кирилова и г-жа Моника Костова. В края на всяка учебна година училището издава дипломи за завършена степен на обучение по гореспоменатите предмети, които се признават от Министерството на образованието и науката.

До учебната 2008/2009 година включително, училището действаше на самоиздръжка. Към днешна дата обаче, то е вписано в списъка за българските неделни училища в чужбина и получава годишна субсидия по ПМС № 334/08.12.2011 (заменено с Постановление  на Министерски съвет N90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина), чиято стойност се определя според броя на записаните ученици. Въпреки това, за всеки учебен срок родителите заплащат училищна такса, което ни позволява да покрием нуждите, свързани с учебната  и извънкласна работа. Важно място в дейността на училището заемат и курсовете по народни и модерни танци. За тържествата Коледа, 24ти май и края на учебната година от учениците се подготвят специалнини артистично-музикални програми.