Обява за работа

21-ви Ноември 2018

1. Търсим училищен ръководител

Българското училище „Д-р Стамен Григоров“ към Постоянното представителство на Република България в Женева търси да назначи училищен ръководител.

Изисквания към кандидатите:
Да притежават професионална квалификация „учител“, в съответствие с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

Възнаграждението за ръководител за тази учебна година е гласувано от Родителския съвет и ще бъде 2000 шв.франка за всеки срок.

Моля, изпращайте кандидатурите си до 18.12.2018 г. на следните адреси: bgschoolgeneva@gmail.com, info@mission-bulgarie.ch

Необходими документи:
молба, мотивационно писмо, автобиография и копие от диплома за висше образование или придобита професионална квалификация.
След предварителен подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю на 08.01.2019 г. от 14 ч. до 17 ч.
С избраният кандидат ще бъде сключен граждански договор от началото на втория учебен срок.

2. Търсим преподавател по учебните предмети „История и цивилизация“ и „География и икономика“

Българското училище „Д-р Стамен Григоров“ към Постоянното представителство на Република България в Женева търси да назначи преподавател по учебните предмети „История и цивилизация“ и „География и икономика“.

Изисквания към кандидатите:
Да притежават професионална квалификация „учител“, в съответствие с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

Възнаграждението се образува въз основа на ставката за учебен час /25 евро/, като максималният брой часове в рамките на един календарен месец е около 25-27 часа.

Моля, изпращайте кандидатурите си до 18.12.2018 г. на следните адреси: bgschoolgeneva@gmail.com, info@mission-bulgarie.ch

Необходими документи:
молба, мотивационно писмо, автобиография и копие от диплома за висше образование или придобита професионална квалификация.
След предварителен подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю на 08.01.2019 г. от 14 ч. до 17 ч.
С избраният кандидат ще бъде сключен граждански договор от началото на втория учебен срок.